Mediátor Žilina

úsporné mimosúdne riešenia sporov prostredníctvom mediátora...

Doména je na predaj, kontaktujte nás

MEDIÁTOR ŽILINA

Mediácia je metóda riešenia zmierňovania a prevencie konfliktov. Týmto "medzičlánkom" je mediátor, ktorý ako nestranný prostredník, odborník na komunikáciu, pomáha stranám v ťažkých situáciách hľadať spoločnú reč, načúvať si, pochopiť sa a nájsť vzájomne vyhovujúce riešenie takejto situácie. Cieľom mediácie je vytvorenie vzájomne prijateľnej dohody, ktorá by mala byť vyvážená, reálna, konkrétna, časovo vymedzená a merateľná. Mediátor nie je zodpovedný za obsah dohody, zodpovedá len za proces mediácie. V prípade, kde to zákon vyžaduje, je mediačná dohoda predkladaná súdu na schválenie, účastníci mediácie si rovnako môžu zaistiť vymáhateľnosť dohody potvrdením dohody u notára.

Mediácia je vhodná v týchto situáciách:

Kvalitné služby mediátora

Mediáciu možno využiť ako metódu riešenia konfliktov, ktoré pramení z rozdielnych názorov, záujmov a pozícií, keď strany prežívajú napätie, alebo dôjde k úplnému prerušeniu komunikácie, prípadne sú strany konfliktom už vyčerpané a unavené.

sluzby-mediatora-zilina

SLUŽBY MEDIÁTORA, MIMOSÚDNE UROVNANIE SPOROV

Mediácia je moderný a kultúrny spôsob riešenia konfliktu. Na  tomto procese sa zúčastňujú strany, ktoré sú v spore. Strany si prizvú tretiu – neutrálnu osobu (mediátora), ktorá im pomôže dôjsť k vlastnému riešeniu sporu.

Poskytneme Vám poradenstvo spojené s možnosťami riešenia Vášho sporu, vypracujeme potrebné dokumenty spojené s procesom mediácie, zabezpečíme výkon mediácie v zodpovedajúcej kvalite či poskytneme asistenčné služby spojené s adekvátnym plnením mediačnej dohody.

U nás v Mediačnej kancelárii v Žiline zabezpečujeme úplný servis spojený so snahou riešiť Váš spor mimosúdnou cestou a pomáhame Vám tento spor vyriešiť v expresne krátkom čase.

Venujeme sa riešeniu:

Hlavné princípy mediácie:

Právne predpisy, podľa ktorých postupujú mediátori:


 

 

Doména je na predaj, kontaktujte nás